fredag 3 april 2015

Killing darlings

I mitt anställningsavtal står det något i stil med att jag är anställd som förskollärare och ska utföra alla förekommande uppgifter på en förskola. Jag har funderat mycket på vad det innebär.


"Vilka uppgifter har du som förskollärare i förskolan? Gör en lista." I samtal med andra förskollärare på föreläsningar, kurser och möten gör jag det. Ungefär en fjärdedel in i listan inser jag att vi inte kommer hinna slutföra uppgiften om vi inte kan sammanfatta det hela på något sätt. Någon tillägger att det inte är lämpligt att skriva upp "toka bord och byta blöjor". Nä, det kanske inte är det. Ändå är ju det ca 15% av en vanlig dag på jobbet.


Vad är det då som ingår i jobbet? Ingår det att bli slagen och verbalt trakasserad på en daglig basis, av barn som inte kan befinna sig i möblerade rum? Ingår det att lägga tid på att ha kontakt med barnavårdscentral, socialjouren och barn- och ungdomspsykiatrin? Ingår det att vara så slutkörd att jag inte kan ha ett socialt liv? Ingår det att inte kunna sova över oron att barn upplever våld i hemmet?


Vad säger andra? Jag hittar en lista på fackets hemsida, som verkligen speglar mina arbetsdagar.
Arbetsuppgifter som förskollärare har att utföra förutom pedagogiska arbetet i barngruppen.

Läsa pedagogisk litteratur och forskning


Regelbundet relatera allt man gör till läroplanen och allmänna råden


Möten i utvecklingsgrupper


Möten med specialpedagog omkring enskilda barns behov


Möten med specialpedagog om grupper som inte fungerar


Läsa information från chef och arbetsgivare


Skriva veckobrev till föräldrar


Dokumentera kring enskilda barn och dess behov


Skriva handlingsplaner för barn med särskilda behov


Avdelningsmöten

Arbetsplatsträffar

Planera temaarbeten


Planera aktiviteter, musik, rörelse, drama, språk, matte


Utvärdera aktiviteter och verksamheten skriftligt och muntligt med kollegor


Följa upp att fattade beslut genomförts.


Ringa efter vikarier


Introducera vikarier


Ta emot och handleda lärarstudenter


Fler och fler föräldrar ställer högre krav, vill kommunicera mer både muntligt och via


mejl.


Fler barn i barngrupperna kräver fler kontakter med föräldrar, fler barn att


dokumentera, planera och utvärdera kring.


Planer som ska skrivas och kontinuerligt revideras, krisplan, likabehandlingsplan,

jämställdhetplan mm


Analysera resultaten i medarbetarenkäten


Analysera resultaten i brukarenkäten


Arbete med kökssysslor 


Göra scheman


Planera och genomföra inköp


Förbereda sig för resultat och utvecklingssamtalet med sin chef.


Dokumentera sin egen personliga utveckling som medarbetare


Dokumentera den kompetensutveckling man varit på


Delge kollegor kunskaper


Mycket praktiska sysslor, städ, ställa upp stolar, plocka bort från golvet och hyllor


inför städ, städa skåp och förråd, reparera saker som gått sönder


PIM utbildning


Genomföra utvecklingssamtal


Planera och genomföra barnintervjuer


Göra riskanalys kring faror som kan finnas för barnen


Gå säkerhetsrond för att se var det kan vara farligt för barnen att vara ute och inne


Förbereda för utflykter


Föra kassabok för att hålla koll på avdelningens budget för inköp.


Lämna listor till köket kring hur många barn som ska äta varje dag


Möten med socialtjänsten kring barn som far illa


Avboka när barn som har specialkost inte kommer


Inventera och vårda material


Genomföra pedagogisk dokumentation, skriftligt och foto, som ska användas

tillsammans med barnen, delges till föräldrar och användas av oss själva i vår

fortsatta planering.


Leta och titta igenom filmer, böcker och pedagogiska spel.


Planering och genomförande av föräldramöten


Planering och arbete med inskolning av nya barn. Inskolningssamtal med nya


föräldrar


Planering för överskolning och överföring av 5-åringar till förskoleklass, samtal med


den personal som ska ta emot barnen.


Administration och planering/utskolning kring barn flyttar från vår förskola till


annan förskola


Tid att resonera kring revideringen i läroplanen och hur vi ska tänka kring

förskollärares ökade ansvar.


Föra över viktig information kollegor emellan, t ex om det hänt något kring ett barn.


Utvecklingsarbeten inom verksamheten. Organisera om på avdelningar.


Ordna material för utflykter, skidåkning, skridskor.


Sen tillkommer en hel del arbetsuppgifter som är omöjliga att förutse, reda ut


konflikter, torka spya, tvätta barn som är har kissat och bajsat ner sig, ta ut stickor,


vårda sår, ta tempen, leta efter föräldrar som inte dyker upp, leta barn som gömt


sig.
De punkter som jag markerat med fet stil är det som EGNTLIGEN är mitt uppdrag som förskollärare och som står i styrdokumenten från högre instans. Går det att förmedla hur pass liten del av min arbetstid som jag lägger på dessa punkter? Går det att förstå hur liten del av min tankeverksamhet som jag VILL lägga på just de uppgifterna?


Det jag VILL tillbringa min arbetstid med att göra är det andra som ingår. För det ingår också i mina arbetsuppgifter att skratta tillsammans med barnen, prata med dem om deras vardag och vad vi upplevt, utforskat och fascinerats åt. Det ingår att inge barnen en trygghetskänsla så att jag varje dag möts av flera kramar och glada ansikten när jag kliver in i ett rum med de barn jag jobbar med. Det ingår att njuta av de stunder då vi alla är tillfreds, ingen tjafsar, alla är tillåtande, och vi kan upptäcka världen utanför förskolan tillsammans. Det ingår att vara medforskande och skapa en förståelse kring hur en daggmask mår bättre av att leva i jorden än i en jackficka, hur en tygsko blir blötare än en gummistövel och hur svårt det kan vara att balansera på ett fallen trädstam. Det ingår också att vara flexibel och aldrig krävande, men ha en tro på barnens förmåga och utmana dem att lyfta sitt kunnande till ytterligare en nivå och tillsammans glädjas över den nyfunna kunskapen.


Det ingår inte att ta död på barnens lust till lärande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar